LIFE COACHING -PALVELUIDEN EHDOT JA VASTUUVAPAUTUS


Avara Valmennuksen tarjomien palveluiden sekä www.avaravalmennus.fi sivustolla esiintyvän tiedon on tarkoitus auttaa havainnoimaan, käsittelemään sekä halutessaan muuttamaan ajattelu- sekä suhtautumismalleja, jotka voivat estää henkilökohtaista kehitystä. Avara Valmennus tarjoaa neuvoja, metodeja sekä mielipiteitä asiakkaidensa ongelmiin sekä mielenkiinnon aiheisiin liittyen. Avara Valmennuksen valmennuspalvelut eivät ole kuitenkaan ammattimaista terveydenhuollollista tai mielenterveydellistä palvelua. Mielenterveyteen sekä muuhun terveydentilaan liittyvissä asioissa Avara Valmennus ei voi auttaa, mutta toivomme, että hakeudut tarvittaessa niihin liittyvien asiantuntijoiden pariin (psykologit, psykoterapeutit, lääkärit ja muu terveydenhuollon erikoishenkilöstö).

Hankkiessasi ja käyttäessäsi Avara Valmennuksen valmennuspalveluita (life coaching / elämäntaitovalmennus),  vakuutat, että olet lukenut koko tämän dokumentin loppuun asti täydessä ymmärryksessä ja hyväksyt sen sisällön ja ehdot.

- Ymmärrän, että hankkimani palvelut Avara Valmennukselta eivät ole ammattimaisen mielenterveyskonsultaation / terapian / hoidon korvike, ja että palveluita ei ole tarkoitettu diagnosoimaan, hoitamaan tai parantamaan mitään mielenterveyteen tai muuhun terveyteen liittyviä asioita.

- Ymmärrän, että valmennuspalvelut ovat säätelemätön toimiala, jota ei Suomessa valvota eikä säädellä millään tavoin.

- Ymmärrän ja hyväksyn, että olen täysin itse vastuussa hyvinvoinnistani valmennus-sessioiden aikana, sekä olen vastuussa tekemistäni valinnoistani ja päätöksistäni myös sessioiden ulkopuolella.

- Ymmärrän, että valmentaminen ei ole terapian, psykoterapian, psykoanalyysin, päihdehoidon tai muun mielenterveydenhoidon korvike, enkä käytä valmentamista minkään näiden tarkoitusten vuoksi.

- Ymmärrän, että Avara Valmennuksen henkilöstö ei ole terapeutteja, psykoterapeutteja, psykologeja tai muita terveydenhuollon lisensoituja ammattilaisia.

- Ymmärrän, että kaikki kommentit, neuvot, mielipiteet ja ideat joita Avaran valmentaja esittää, ovat puhtaasti tarkoitettu auttamaan minua itse esiin tuomissani sekä muissa valmentajan esittämissä aiheissa. Hyväksyn, että valmentaja saa esittää yllä mainittuja asioita minulle valmennuksen aikana ja että voi olla, että niistä ei ole minulle hyötyä.

- Ymmärrän ja hyväksyn, että Avara Valmennus ei lupaa mitään konkreettisia tuloksia tai odotusteni täyttymystä.

- Ymmärrän, että olen itse vastuussa mahdollisista hyödyistä ja tuloksista.

- Ymmärrän, että olen itse vastuussa Avara Valmennuksen jakamien mielipiteiden ja harjoitusten ymmärtämisestä, tulkinnasta ja toteutuksesta. Ymmärrän ja hyväksyn, että palvelulla ei ole takuuta.

- Ymmärrän, että Avara Valmennus säilyttää yksityisyydensuojani vaihtamastamme informaatiosta koski se sitten minua, tai informaatiossa esiintynyttä kolmatta osapuolta. Avara Valmennus on kuitenkin oikeutettu rikkomaan yksityisyydensuojan, jos se joutuu niin esim. rikosoikeudellisista oikeuden määräämistä syistä johtuen tekemään.     

- Ymmärrän, että tietotekniset toteutukset eivät ole aina täysin varmoja esim. tiedon säilytyksen kannalta (sähköpostit, puhelut, tekstiviestit, etäyhteysohjelmat ja muut ohjelmat) ja hyväksyn riskin, että Avara Valmennus ei voi olla vastuussa esim. kolmannen osapuolen tietomurroista tai haavoittuvaisuuksista.

- Ymmärrän, että valmennuksessa minulle jaetut materiaalit (kirjallinen materiaali, äänitiedostot, videotiedostot) ovat tekijänoikeuslain alaisia, eikä niitä saa jakaa ilman lupaa Avara Valmennukselta.

- Vapautan täten Avara Valmennuksen ja sen henkilöstön kaikesta vastuusta heidän antamiensa neuvojen, kommenttien, ideoiden, harjoitusten ja mielipiteiden ymmärtämisen sekä toteuttamisen tai toteuttamatta jättämisen seuraamuksista.


Palvelukuvaus

Palvelut järjestetään joko kasvotusten yhdessä sovitussa paikassa ja/tai puhelimessa ja/tai etäyhteysohjelman (kuten Zoom, Skype, Whatsapp) välityksellä siten, kuten asiakas ja valmentaja ovat sopineet. Valmennus kohdistuu esimerkiksi asiakkaan henkilökohtaisiin elämänvaikeuksiin, haasteisiin ja tavoitteisiin, joita asiakas haluaa käsitellä. Valmennus toteutetaan esim. dialogin, mindfulness-harjoitusten, kartoitusten, kyselyiden, ehdotuksien, ideoinnin, pyyntöjen sekä itsereflektion kautta. Asiakasta saatetaan pyytää reflektoida, miettiä ja keskustella hänelle vaikeisiin aiheisiin ja tilanteisiin liittyen, joka voi johtaa erilaisten emootioiden näyttäytymiseen. Hänelle voidaan myös jakaa kirjallista materiaalia, audiotiedostoja sekä videotiedostoja, jotka saattavat johtaa erilaisiin tunnereaktioihin.

Läpi valmennuksen, valmentaja käy suoraa ja henkilökohtaista keskustelua asiakkaan kanssa. Asiakas ymmärtää, että onnistunut valmentamiskokemus vaatii yhteistyöhenkeä ja yhdessä tekemistä valmentajan kanssa, jotta haluttuja tavoitteita kohti pääsisi paremmin. Valmentaja toimii neuvonantajana ja "muutoksen" fasilitaattorina, mutta on asiakkaan omalla vastuulla tehdä muutoksia käyttäytymisessään.

Jos asiakas tuntee, että valmennus ei toimi kuten toivottu, kommunikoi hän tämän mahdollisimman nopeasti valmentajalle, jotta valmentaja voi muuttaa strategiaansa tuoda asiakkaan toivomia lopputuloksia paremmin. Asiakas ymmärtää, että kaikki valmennusmetodit eivät sovi kaikille ihmisille ja että erilaisia kokeiluja eri metodeista on tehtävä löytääkseen parhaat lopputulokset. Asiakasta rohkaistaan keskustelemaan valmentajan kanssa mahdollisimman paljon, jotta valmennuspalvelusta saisi mahdollisimman paljon irti.

Asiakkaan historia

Asiakas hyväksyy osallistuessaan valmennukseen kertoa Avara Valmennukselle meneillään olleesta psykologisesta tai psykiatrisesta hoidostaan tai merkittävästä hoitohistoriasta. Valmennus ei ole terapiaa , eikä Avara Valmennuksen henkilöstö ole terveydenhuollon tai terapian ammattilaisia. Hyväksyessä palvelun ehdot, hyväksyt, että ilmoitat välittömästi mahdollisista mielenterveydellisistä ongelmista/vaikeuksista, jos niitä valmennuksen aikana esiintyy, jotta valmentaja pystyy keskustelemaan ja ohjaamaan asiakkaan tarvittaessa soveliaamman auttamismuodon pariin.

Salassapito

Kaikki informaatio asiakas- valmentajasuhteesta pidetään salassa, paitsi äärimmäisissä tilanteissa, joissa lakiin nojaten esim. tuomioistuin voi määrätä jotain salassa pidettävää tietoa avoimeksi.

Jos asiakas toivoo, että valmentaja esimerkiksi puhuu jollekin kolmannelle osapuolelle asiakas- valmennussuhteeseen tai siinä ilmenneisiin asioihin liittyen, täytyy asiakkaan antaa kirjallinen suostumus/pyyntö siitä valmentajalle. Poikkeuksena tähän valmentaja voi rikkoa salassapitoa esimerkiksi kun asiakkaaseen itseensä (esim. itsemurha-ajatukset) tai hänen lähipiiriinsä (esimerkiksi lapsiin) vaikuttaa kohdistuvan väkivaltaa. Muutoin kaikki informaatio pidetään salassa.

Palvelun peruminen

Avara Valmennuksella on oikeus peruuttaa asiakkaan tilaus ilmoittamalla asiakkaalle missä tahansa vaiheessa valmennussuhdetta ilman perusteluja. Tällöin Avara Valmennus palauttaa käyttämättömien tilattujen valmennustuntien arvon täysimääräisenä asiakkaalle.

Asiakkaalla on kolmen vuorokauden peruutusoikeus tehtyyn tilaukseen tilauksen tekemisen hetkestä eteenpäin.